سپیده مدیر منابع انسانی شرکت هستش و تمام کارهای اداری و پرسنلی و استخدام از زیر دست ایشون رد میشه و نمره تایید میگیره، سپیده بمب انرژی مجموعه هستش و بدون حضور ایشون شرکت سوت و کوره، از خصوصیات بارز سپیده میشه به مسئولیت پذیری،نظم و دقتش اشاره کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu