شیدا یکی از توسعه دهنده های ماست، شیدا در حل مسائل مختلف کارش به شدت پرکار، متمرکز و پیگیره و همچنین عاشق دیدن انیمیشنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

20 + twelve =

Menu